BULETIN INFORMATIV publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces  la informaţiile de interes public 

 

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere link formular cerere :

prin intermediul Compartimentului Registratură. Arhivă situata in incinta Primariei comunei Perisoru, telefon 0242346010, la

adresa de e-mail: comuna.perisoru@yahoo.com sau la adresa Primăriei comunei Perisoru, str. Parcului,nr. 4, localitatea Perisoru,

Judetul Calarasi, www.comunaperisoru.roConform art.5, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public: 

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; 

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare 

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet: 

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

f) programele si strategiile proprii

g) lista cuprinzand documentele de interes public; 

h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii; 

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate. a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Perisoru:

– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare

– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata

– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici

– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica

– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public

– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare 

 b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE, 

PROGRAMUL DE AUDIENTE

Organigrama institutiei

aprobata prin HCL nr. 8 din 19.02.2018 APROBARE ORGANIGRAMA si STAT DE FUNCTII

Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului – disponibile pe pagina instituţiei 

Programul de functionare:
Luni – Marti – Miercuri - Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30

Vineri, între orele: 08.00 – 14.00
Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – Marti – Miercuri - Joi, Vineri între orele: 08.00 – 16.30
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00
Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Informaţii de interes public link

Program de audiente: Ore de audiente 
Ionel Catalin BUCUR          Primar: Marti si Joi    09:00 - 11:30 
Mihaita DIACONEASA        Viceprimar:  Joi   09:00 - 11:30 
Iulia ANDREI                    Secretar:  Miercuri     09:30 - 11:30 

NOTA:
Înscrierile în audiența se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 - 10,00, astfel:
- telefonic, la nr. 0242346010;
- personal;
- prin cerere scrisa depusa la Registratura . 

Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe 

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI 


COMUNEI PERISORU SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei Perisoru:
Dl. Ionel Catalin BUCUR– Primar
Dl. Mihaita DIACONEASA  – Viceprimar
D-ra. Iulia ANDREI  – Secretarul comunei Perisoru;


Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public: _____
D-ra. Iulia ANDREI  – Secretarul comunei Perisoru;

d) COORDONATE DE CONTACT

Denumire: Primaria comunei Perisoru
Sediul: localitatea Perisoru, str. Parcului, nr. 4, Cod Postal 917195
Telefon: 0242346010
Fax : 0242346010
E-mail: comuna.perisoru@yahoo.com ; primariaperisoru11@yahoo.com


Site: http://www.comunaperisoru.ro


e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

Bugetul propriu al comunei Perisoru şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese: Bugetul local Referitor la sursele financiare ale comunei Perisoru atât ca previziune cât şi încasările efective sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Perisoru şi în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei comunei Perisoru. 


f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :

– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site la rubrica PROGRAME SI STRATEGII PROPRII


g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC: click aici


i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATEclick aici


În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 şi ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001 

Plângere administrativă 1 și 2.

Secretarul general al comunei Perisoru,

Iulia ANDREI

Prima pagina | Despre institutie | INFO interes public | Galerie foto | Monitorul Oficial Local | Contact

Inainte de a naviga pe acest site cititi POLITICA DE COOKIE si POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR