Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Perișoru, pentru perioada 2021-2027

Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior și fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială. Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală și micro-regională reprezintă unul din pașii cei mai importanți care susțin procesele de dezvoltare locală și micro-regională. În esență, acest tip de strategie clarifică pe termen mediu și lung care sunt direcțiile și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității.

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Perișoru a apărut pe fondul necesității de prioritizare clară a inițiativelor de dezvoltare, fundamentată pe baza unei analize riguroase a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul socio-economic al acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizare în orizontul de timp 2021-2027.

Comuna Perișoru și administrația publică locală pun astfel în practică cerințele Uniunii Europene referitoare la viitorul proces de dezvoltare până în anul 2027, și chiar mai mult, astfel că măsurile de dezvoltare sunt corelate în cadrul unor concepte integrate, zonele urbane defavorizate se află în prim-plan, iar printr-o abordare participativă actorii locali sunt mult mai mult implicați decât înainte în cadrul proceselor de dezvoltare. Prioritățile Uniunii Europene din domeniul dezvoltării regionale, se regăsesc în cadrul obiectivelor prevăzute pentru viitorul proces de dezvoltare a comunei Perișoru. Strategia oferă o imagine clară asupra punctului de plecare și a punctului în care se dorește să se ajungă până în anul 2027, organizează eforturile administrației și posibililor parteneri locali în vederea dezvoltării comunei și ierarhizează cele mai importante acțiuni în arealul de referință.

Scopul procesului de planificare completă și de coordonare în cadrul pregătirii Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Perișoru este localizarea arealului de studiu într-un context regional competitiv și atractiv, în care merită să trăiești.

Obiectivul strategiei este acela de a oferi Consiliului Local și Primăriei un instrument metodologic și legal pe baza căreia acesta să poată structura și planifica implementarea pachetului de programe și proiecte pe termen mediu, 2021-2027.

Una din componentele fundamentale ale politicilor Uniunii Europene o constituie dezvoltarea teritorială durabilă, concept care stă la baza elaborării documentelor strategice și de planificare actuale, a politicilor în vigoare și a principalelor linii directoare ale evoluției socio‐economice și culturale a României.

Conceptul de dezvoltare durabilă s‐a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri științifice aprofundate pe plan internațional și a căpătat valențe politice precise în contextul globalizării, reprezentând rezultatul unei abordări integrate a factorilor politici și decizionali în care protecția mediului și creșterea economică pe termen lung sunt considerate complementare și reciproc dependente.

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu reprezintă o opțiune, ci singura perspectivă rațională de valorificare sustenabilă a potențialului natural, economic și uman.

Pentru a putea beneficia din plin de avantajele aderării, România are nevoie, înainte de orice, de un portofoliu de proiecte capabile să atragă și să utilizeze eficient fondurile europene, cel mai potrivit portofoliu reprezentându‐l strategia de dezvoltare a localității, municipiului, microregiunii, zonei sau regiunii respective.

În acest context, inițiativa Primăriei comunei Perișoru de a elabora Strategia de Dezvoltare Locală într‐un moment extrem de oportun pentru actorii locali (alocarea fondurilor europene în perioada de programare 2021‐2027), reprezintă unul din pașii cei mai importanți în procesul dezvoltării locale, clarificând pe termen mediu și lung care sunt direcțiile și domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunității.

Obiectivul principal al elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Perișoru este de a corela în mod rațional ansamblul politicilor și programelor publice ale dezvoltării spațiului rural din comună cu direcțiile și practicile dezvoltării durabile ale județului Călărași, ale Regiunii Sud Muntenia, ale României și Uniunii Europene.

Pornind de la situația existentă la nivel local, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Perișoru cuprinde o radiografie socio‐economică a comunității și o analiză SWOT a acesteia: avantajele sunt utilizate astfel încât oportunitățile sunt valorificate la maxim, iar amenințările sunt evitate, în vreme ce slăbiciunile sunt corectate. Această analiză generează concluziile specifice din care reies direcțiile de dezvoltare ale comunei.

Prezenta strategie urmărește îmbunătățirea condițiilor socio‐economice și culturale din spațiul rural din județul Călărași, pentru atingerea nivelului mediu de dezvoltare al țărilor Uniunii Europene, din prisma principalilor indicatori ai dezvoltării durabile.

Prin elaborarea strategiei, s‐a vizat creșterea capacității de planificare și de parteneriat a membrilor comunității Perișoru și întărirea capacității de absorbție a fondurilor europene la nivel local, printr‐o abordare inovativă cu obținerea următoarelor rezultate:

  • identificarea si promovarea intereselor reale ale comunității;
  • promovarea dialogului social și îmbunătățirea comunicării între toți actorii dezvoltării de la nivelul comunității;
  • implicarea activă a actorilor de la nivel local în procesul decizional legat de viitorul dezvoltării comunității;
  • întărirea capacității membrilor comunității Perișoru, în calitatea de viitori beneficiari, de a prezenta programe de dezvoltare locală argumentate și coerente, care răspund problemelor critice și priorităților de dezvoltare de la nivelul comunității, de a pregăti proiecte și de a le implementa cu succes;
  • corelarea inițiativelor și strategiilor locale cu cele de la nivel județean, regional și național;
  • asumarea responsabilităților și consolidarea relațiilor de colaborare între actorii de la nivel local în vederea creșterii șanselor de accesare a fondurilor europene.

Actorii implicați în implementarea strategiei trebuie să devină garantul folosirii eficiente a resurselor publice, printr‐un management orientat spre locuitorii comunei.

Pe toată perioada de implementare a Strategiei se va promova colaborarea între administrație, societate civilă și sectorul privat pentru o dezvoltare în parteneriat, pentru a fi mai hotărâți, mai informați și mai pro activi pentru dezvoltarea comunei Perișoru.

Principiile de bază utilizate în elaborarea proiectului de planificare strategică a comunei Perișoru:

  • validitate științifică (procesul trebuie să respecte cerințele tehnice ale planificării strategice);
  • implicarea comunității (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesați din comunitate);
  • transparență și obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent și să reflecte interesele comunității ca întreg);
  • coerență și continuitate (construcția documentului de planificare nu înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor și completărilor viitoare).

Strategia de Dezvoltare Locală va fi instrumentul de lucru al administrației publice locale care va orienta gândirea, decizia și acțiunea către obiectivele superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să existe abateri datorate urgențelor sau avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați întreg documentul de aici.

Sari la conținut